Autogreidera izsole


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks” izsludina pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai – autogreiderim DZ 143, valsts reģistrācijas numura zīme T622LF. Izsoles kustamā manta – autogreideris DZ 143, valsts reģistrācijas numura zīme T622LF, izlaiduma gads – 1989, rūpnīcas numurs 890362. Saskaņā ar 2016.gada 31.marta mantas novērtēšanas komisijas dalībnieku sapulces protokolu Nr.1 un izsoles noteikumiem izsoles sākumcena ir 4500 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi). Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 450 EUR (četri simti piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Iepriekšminētās nosolītās kustamās mantas cenas samaksa pilnā apmērā jāveic vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz līdz izsoles sākumam 2016.gada 22.aprīlim plkst. 10.00 Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā, SIA “Ādažu namsaimnieks” telpās darbadienās (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz 14.00) vai sūtot pa pastu ierakstītā vēstulē. Izsole notiks 2016.gada 22.aprīlī plkst. 10.00 Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā, SIA “Ādažu namsaimnieks” telpās. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī SIA “Ādažu namsaimnieks” mājaslapā www.adazunamsaimnieks.lv. Izsolāmo kustamo mantu dabā uzrādīs kontaktpersona SIA “Ādažu namsaimnieks” komunālās saimniecības pārzinis Harijs Horsts, iepriekš sazinoties pa tālruni 29235848, e-pasta adrese:namsaimnieks@adazi.lv.

Autogreidera izsoles noteikumi

PIEVIENOTIE DOKUMENTI