Sabiedrības funkcijas un uzdevumi


Funkcijas:
1.Siltumapgādes piegādes, sadales un pārdales pakalpojumu organizēšana un sniegšana;
2.Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darba organizācija;
3.Finanšu resursu pārvaldība;
4.Teritoriju uzturēšana un labiekārtošana.

Uzdevumi:

Siltumapgādes piegādes, sadales un pārdales pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas jomā:
1.Procedūras organizēšana par siltumenerģijas piegādi Ādažu un Kadagas ciemā;
2.Siltumenerģijas iepirkšana no ražotāja;
3.Siltumenerģijas sadales un pārvades nodrošināšana patērētājiem un realizēšana individuālajos siltuma mezglos;
4.Individuālo siltuma mezglu apsaimniekošana, regulēšana un tekošo remonta darbu izpilde;
5.Siltumapgādes sistēmas uzturēšana, apkope, remonta un uzlabošanas darbi;
6.Katlu māju, siltumtrašu, siltummezglu u.c. siltumapgādes sistēmu remonta darbu organizēšana;
7.Siltumenerģijas patēriņa uzskaites nodrošināšana.

Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darba organizācijas jomā:
1.Dzīvojamo māju uzturēšanas organizēšana un veikšana (fiziskā saglabāšana):

– dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā apkope;
– dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope, kārtējie remonti, renovācija un rekonstrukcija;
– pašvaldības dzīvojamo telpu, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tai skaitā, lai konstatētu patvaļīgās būvniecības rezultātā veikto dzīvojamo un koplietošanas telpu pārplānošana;
– nodrošināšana ar pamatpakalpojumiem (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, karstais ūdens, elektroenerģija, lifts u.c.);
– dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību, kā arī dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;
– avāriju un avārijas radīto postījumu novēršanas pasākumu organizēšana.
2.Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība.
3.Ādažu novada domes īpašumā esošā dzīvojamā fonda pārvaldīšana.
4.Dzīvojamo māju lietu vešana.
5.Dzīvokļu īpašnieku/īrnieku, nedzīvojamo telpu īpašnieku/nomnieku un citu personu (visi kopā – klienti) komunikācijas organizēšana,.

Finanšu resursu pārraudzībā:

Noslēgto līgumu administrēšana, tai skaitā:

– līgumos paredzēto patēriņa un maksājumu aprēķinu veikšana, ik mēnesi nodrošinot šo maksājumu rēķinu sagatavošanu un izsniegšanu;
– maksājumu saņemšana, savlaicīgi veicot norēķinus par dzīvojamā mājā saņemtajiem pakalpojumiem, nodrošinot saņemto un veikto maksājumu uzskaiti, veicot norēķinu kontroli.

Teritoriju uzturēšanas un labiekārtošanas jomā, apsaimniekojamajos objektos, kā arī objektos ar līgumiskām attiecībām:
1.Zāles pļaušanas organizēšana;
2.Sniega tīrīšanas organizēšana;
3.Teritorijas uzkopšanas organizēšana;
4.Ielu slaucīšanas ar traktortehniku organizēšana.