Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības aicinājums!


Satraucoši ir statistikas dati, kas liecina, ka ugunsgrēku skaits, upuri un zaudējumi mājokļos nemazi-nās, tajā skaitā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļos un koplietošanas telpās.

Ugunsgrēkus izraisa gan bojātas sildierīces un to nepareiza lietošana, gan neiztīrīti dūmvadi, gan bojātas elektroierīces un elektroinstalācija, gan gāzes noplūde no bojātas elektroierīces un pievadiem u.c. Ja ikviens ievērotu ugunsdrošības normas un savlaicīgi novērstu pārkāpumus, aizdegšanos būtu daudz mazāk.

Ikdienā situāciju savā mājā vislabāk var redzēt un novērtēt paši mājas dzīvokļu īpašnieki, nomnieki un īrnieki, veltot īpašu uzmanību pagrabu, bēniņu un koplietošanas telpu ugunsdrošībai. Izmantojot elektroierīces un gāzes iekārtas, stingri jāseko, lai elektroinstalācijas vados nebūtu pārslodze un lai nerastos gāzes noplūde. Vasarā ir svarīgi sakārtot apkures sistēmas un dūmvadus nākamajam apku-res periodam.

Aicinām BUB biedrus, aktīvistus un atbalstītājus savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ugunsaiz-sardzībai izveidot BUB aktīvistu ugunsdrošības posteņus, kas mājā, dzīvoklī un koplietošanas telpās kopīgi ar visiem mājas iedzīvotājiem nodrošinātu ugunsdrošības prasību ievērošanu un veicinātu drošības līdzekļu (piemēram, signalizācijas) ierīkošanu un citus pasākumus.

BUB organizēs teritoriālās (pilsētu, rajonu, novadu) padomes posteņu dalībniekiem instruktāžas un apmācības un nodrošinās ar metodiskajiem ieteikumiem.

Ceram uz izpratni un sadarbību, atceroties BUB devīzi – viens par visiem, visi par vienu!

Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienību valde
Rīgas rajona BUB valde

Metodiskie ieteikumi ugunsdrošībai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

Ikviena dzīvokļa īpašnieka, nomnieka un īrnieka pienākums ir rūpēties un nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt uguns izplatīšanos, kā arī ievērot un izpildīt Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra Ugunsdrošības noteikumos Nr. 82 noteiktās prasības.
Latvijas BUB apvienība aicina daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvojošos dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, BUB biedrus, aktīvistus un biedrības darbības atbalstītājus izveidot savā mājā BUB aktī-vistu posteni (3 – 5 cilvēku sastāvā), kas varētu veicināt visu mājā dzīvojošo informēšanu par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu dzīvoklī un koplietošanas telpās (bēniņos, kāpņutelpā, pagrabā, garāžā).

Sevišķa vērība jāpiegriež elektroenerģijas un gāzes lietošanai:
• neizmantot apgaismes ierīces ar atklātu uguni;
• neizmantot telpu apsildei jebkādas atklātā tipa apsildes ierīces, iekārtas un priekšmetus;
• neglabāt dzīvokļos ugunsnedrošu šķidruma;
• nebojāt avārijas un evakuācijas apgaismojuma tīklus un apgaismes ķermeņus;
• neizmantot elektroiekārtas, kas nav aprīkotas ar aizsargierīcēm pret īssavienojumiem un pār-slodzi, strāvas noplūdi un citiem ekspluatācijas režīma pārkāpumiem, kas var izraisīt uguns-grēku;
• neizmantot bojātas un nestandarta elektroierīces;
• nelietot nekalibrētus ieliktņus un paštaisītus drošinātājus, vadus un kabeļus ar bojātu izolāci-ju, nesavienot tādā veidā, ka tas varētu radīt bīstamas pārejas pretestību;
• neatstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtus elektrosildītājus, ja tas nav paredzēts ražotāja teh-niskajos noteikumos;
• gāzes ūdens sildīšanas un apkures ierīču sadegšanas produktus ievadīt atsevišķā dūmkanālā, kas jāiztīra divas reizes katru gadu (to veic sertificēts skursteņslaucītājs);
• nepieļaut mazgadīgu bērnu darbību pie gāzes iekārtām;
• gāzes noplūdes gadījumā nekavējoši zvanīt – 114 vai 112.

Iedzīvotāju pienākumi:
• nebojāt dzīvojamās mājas ieejas/izejas durvis;
• nesmēķēt visā kāpņu garumā;
• nebojāt lifta pacelšanas/nolaišanas iekārtas;
• nebojāt atkritumu vadu lūkas, turēt tās aizvērtas, neizmest tajās izsmēķus;
• neierīkot dzīvojamās telpās, kāpņutelpās un evakuācijas ceļos degtspējīgu materiālu nolikta-vas un darbnīcas;
• neglabāt uz balkoniem un lodžijām degošus priekšmetus (mēbeles, taru, papīra izstrādājumus utt.), īpaši viegli uzliesmojošus šķidrumus;
• nemest izsmēķus pāri balkona vai lodžijas margām;
• neaizmūrēt, neaizkraut un neaizslēgt evakuācijas pārejas balkonos (lodžijās) no stāva uz stāvu;
• turēt izmantošanas gatavībā kāpnes izejai uz jumtu;
• aizliegts tehniskajos stāvos (pagrabos, bēniņos, evakuācijas kāpnēs) lietot atklātu uguni ap-gaismei, kā arī atļaut tajos bez vajadzības atrasties bērniem.

Iedzīvotājiem jāzina:
• visas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas (upes, ezeri, dīķi, mākslīgās ūdens tvertnes, ugunsdzēsības hidranti utt.), kas atrodas ne tālāk par 200 metriem no dzīvojamās mājas;
• visas iespējamās glābšanas iespējas no dzīvokļa;
• ugunsgrēka un tā izplatīšanās laikā vispirms glābt bērnus un cilvēkus ar invaliditātes pazī-mēm, slimus un nespējīgus iziet patstāvīgi no apdraudējuma vietas.

Katram jāzina, kā rīkoties ugunsgrēka un evakuācijas gadījumos:
• ugunsgrēka gadījumā nekavējoši jāzvana – 112;
• izmantot rīcībā esošos ugunsdzēsības līdzekļus;
• pārvietot visas pie mājas stāvošās automašīnas, atbrīvojot ceļu ugunsdzēsības mašīnām;
• neizmantot evakuācijai liftu;
• ierodoties ugunsdzēsības dienesta vienībai, ziņot par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atras-ties ugunsgrēka vietā, kā arī informēt par to, kas un kādi bīstami materiāli deg;
• pilnīgi un bez ierunām pakļauties ugunsgrēka dzēšanas vadītājam un rīkoties tikai pēc viņa norādēm.

Tikai kopīga sadarbība, ikviena iedzīvotāja atbildīga attieksme pret savu un kopīpašumu, savstarpēja izpratne un ugunsdrošības normu bezierunu ievērošana pasargās jūsu dzīvojamo māju no ugunsgrēka, ko var radīt jebkura iedzīvotāja neapdomīga rīcība.

Latvijas BUB apvienības valde
Rīgas rajona BUB valde

Materiālu sagatavoja Aivars Janelsītis,

PIEVIENOTIE DOKUMENTI