Pakalpojumi


SIA “Ādažu namsaimnieks” e-pakalpojumu vortāla mans.adazunamsaimnieks.lv lietošanas noteikumi

Termini:

 1. Īpašnieks – juridiska vai fiziska persona, kura norādīta Sabiedrības datubāzēs kā nekustamā īpašuma īpašnieks un ir Vietnes identificēts lietotājs.
 2. Īrnieks – Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma īrnieks vai Īpašniekam piesaistīts Lietotājs.
 3. Noteikumi – SIA “Ādažu namsaimnieks” e-pakalpojumu vortāla https://mans.adazunamsaimnieks.lv lietošanas noteikumi.
 4. Lietotāja konts – informācija par Lietotāju: vārds, uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma adrese un citi dati.
 5. Lietotāja vārds – Lietotājam piešķirtais nemainīgs vārds Lietotāja identifikācijai Vietnē. Vietnē Lietotāja vārdam tiek izmantota Lietotāja e-pasta adrese. E-pasta maiņas gadījumā tiek reģistrēts jauns Lietotājs.
 6. Lietotājs – Vietnes autorizēts lietotājs ar Lietotāja vārdu un paroli.
 7. Nekustamais īpašums – dzīvoklis vai neapdzīvojamā telpa, kas atrodas Sabiedrības pārvaldīšanā esošajā dzīvojamajā mājā.
 8. Parole – Lietotāja izveidota simbolu kombinācija Lietotāja identifikācijai Vietnē.
 9. Sabiedrība - SIA “Ādažu namsaimnieks”.
 10. Vietne – Sabiedrības pašapkalpošanās vortāls https://mans.adazunamsaimnieks.lv.
 11. Vietnes identificēts lietotājs – Lietotājs ar Lietotāja vārdu un paroli, kas veicis personas identifikāciju caur internetu, vai ierodoties KAC klātienē.
 12. KAC – Sabiedrības klientu apkalpošanas centrs.

Sniegto pakalpojumu apraksts

 1.  Lietotājs Vietnē var saņemt šādus pakalpojumus:
  1. karstā un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšana;
  2. elektronisko rēķinu par pārvaldīšanas un dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem saņemšana;
  3. norēķinu veikšana par pārvaldīšanas un dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem;
  4. obligāti veicamo dzīvojamās mājās uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkuma un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojuma nākamajiem periodiem saņemšana elektroniskā formā;
  5. dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskata par iepriekšējo periodu saņemšana elektroniskā formā;
  6. citas informācijas saņemšana saistībā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

Vispārīgie noteikumi:

 1. Noteikumi ir saistoši katram Lietotājam. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.
 2. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā grozīt Noteikumus un šie grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publicēti Vietnē.
 3. Vietnē izvietotās informācijas izmantošana atļauta tikai atbilstoši tās izmantošanas mērķim.
 4. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja vārdu un paroli, veic, izmantojot Vietni, kā arī par Lietotāja ievadīto datu pareizību.
 5. Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem pamatotiem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju Vietnei, ja Lietotājs pārkāpj Noteikumus vai spēkā esošos normatīvos aktus.
 6. Sabiedrībai ir tiesības pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveidošanas vai modernizēšanas darbiem.
 7. Sabiedrībai nav pienākuma nodrošināt piekļuvi Vietnei personām bez personas koda un personām, kurām nav līgumattiecību ar Sabiedrību.
 8. Gadījumos, kad tehniskais atbalsts nevar tikt nodrošināts elektroniski, Lietotājam ir tiesības vērsties jebkurā KAC.
 9. Sabiedrība nav atbildīga par banku vai eID tehnisko risinājumu darbību, kā arī par tehniskajām problēmām Lietotāja pusē.
 10. Tehniskās problēmas Vietnes darbībā neietekmē Lietotāja pienākumu noteiktajā termiņā veikt norēķinu par pārvaldīšanas un dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem.
 11. Sabiedrībai ir tiesības ārkārtas gadījumos vai gadījumā, kad Īpašnieks vai Īrnieks noteiktajā termiņā nav apmaksājis rēķinu vai nav nodevis ūdens skaitītāju rādījumus nosūtīt Lietotājam ziņojumu, izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti, Lietotājam reģistrējoties Vietnē (piemēram, sms uz norādīto telefona numuru, e-pasts uz norādīto elektroniskā pasta adresi).
 12. Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Vietnes pilnvērtīgas izmantošanas iespējas.

Lietotāja pienākumi un atbildība:

 1. Lietotājs apņemas nodrošināt, ka e-pasta adrese, uz kuru nosūtīta informācija, nav pieejama citai personai, kā arī apņemas neizpaust Lietotāja vārdu un/vai Paroli trešajām personām. Lietotājam ir pienākums veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu iespēju trešajām personām lietot Vietni.
 2. Par trešo personu piekļūšanu Vietnei un iespēju to izmantot Lietotāja vārdā, kā ari ar to izraisītām sekām atbild Lietotājs.
 3. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Sabiedrību par kļūdām, ko Lietotājs konstatējis attiecībā uz saviem datiem, lietojot Vietni.
 4. Ja Lietotājs atsakās no Sabiedrības papīra rēķina saņemšanas un izvēlas saņemt tikai elektroniski sagatavoto rēķinu, Lietotājam ir pienākums nodot ūdens skaitītāju radījumus Vietnē elektroniski.
 5. Par ūdens skaitītāju rādījumu pareizību un savlaicīgu nodošanu ir atbildīgs Īpašnieks vai Īrnieks, arī gadījumā, ja Lietotājam piederošajā nekustamajā īpašumā ir uzstādīta attālināta ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma.
 6. Ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumiem un nevēlas turpmāk izmantot Vietnes pakalpojumus, Lietotājs var atteikties no Lietotāja konta, patstāvīgi atvienojot Nekustamos īpašumu/-us no Lietotāja konta.

Sabiedrības tiesības un atbildība:

 1. Sabiedrībai ir tiesības uz Lietotāja Vietnē norādīto e-pasta adresi nosūtīt atgādinājumus un paziņojumus, kas ir saistīti ar Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem.
 2. Sabiedrība nav atbildīga par sekām un zaudējumiem, kas rodas, ja Lietotāja nepilnvarota trešā persona, izmantojot Lietotāja Lietotāja vārdu un Paroli, pieslēdzas un/vai lieto Vietni. Sabiedrība neatbild par Lietotāja konta lietošanu, kas nav atkarīga no Sabiedrības.
 3. Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies, tajā skaitā, bet ne tikai, Sabiedrības sakaru sistēmu un/vai Vietnes uzlabošanas vai profilakses laikā.
 4. Sabiedrība nav atbildīga par sekām, kas rodas, ja Lietotājs ir iesniedzis nepilnīgus vai nepareizus Lietotāja datus, kas nepieciešami reģistrācijai Vietnē un par citu Lietotāja iesniegto datu pareizību.

Datu patiesums un atbildība par datu apstrādi:

 1. Piekrītot Noteikumiem, Lietotājs piekrīt savu personas datu nodošanai Sabiedrībai un apliecina, ka Lietotājam ir zināms, ka Sabiedrība ir Lietotāja personas datu apstrādes pārzinis. Lietotāja personas datus Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem ar mērķi izpildīt noslēgto līgumu un/vai vienošanos, veikt klientu uzskaiti, piedāvāt, sniegt un uzturēt pakalpojumus, realizēt un aizsargāt Sabiedrības tiesības un tiesiskās intereses līguma saistību izpildei, izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus minēto mērķu sasniegšanai nepieciešamajā apjomā. Sabiedrībai norādīto mērķu sasniegšanai ir tiesības personas datus iegūt no trešajām personām.
 2. Lietotājs, kas veic reģistrāciju Vietnē, apliecina, ka viņa iesniegtie dati, t.sk. fizisko personu dati, ir patiesi un pastāv tiesisks pamats to izmantošanai, pretējā gadījumā Lietotājs uzņemas atbildību par citas personas datu izmantošanu, un var tik saukts pie atbildības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pret to var tikt vērstas prasības par šādu darbību rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.
 3. Lietotājs, nododot Sabiedrībai trešo personu fizisko personu datus apstrādei, atbild par to, ka pastāv tiesisks pamats šo personu datu apstrādei.
 4. Sabiedrība apņemas pēc Lietotāja pieprasījuma dzēst no Lietotāja iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas tiesisks pamats to apstrādei.

Lietotāja vārda un Paroles veidošana, aizmirstas paroles maiņa:

 1. Lietotāja reģistrācijas anketā ievadītā e-pasta adrese tiek reģistrēta Vietnē kā Lietotāja vārds. Katru reizi, kad Lietotājs vēlas autorizēties Vietnē, laukā “E-pasts” ir jāievada Lietotāja e-pasta adrese.
 2. Paroles ieteicamais zīmju skaits – deviņas zīmes. Paroli ieteicams veidot, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un simbolus. Paroles veidošanā nav ieteicams izmantot klienta personas datus, vārdnīcās pieejamus vārdus u.tml.
 3. Paroli ieteicams mainīt vismaz reizi trijos mēnešos, Vietnē aktivizējot saiti “Mainīt paroli” sadaļā “Uzstādījumi”.
 4. Ja Parole ir aizmirsta, lai to atgūtu, Lietotājs var nosūtīt pieprasījumu, Vietnes sākumlapā aktivizējot saiti “Aizmirsāt paroli? Spied šeit” un speciāli tam paredzētajā logā ievadot Lietotāja vārdu, kas atbilst Lietotāja autorizācijas e-pasta adresei. Nosūtot pieprasījumu, Parole tiks nosūtīta uz attiecīgo Lietotāja e-pasta adresi.

Lietotāja konta bloķēšana/atbloķēšana un dzēšana:

 1. Lietotāja konts var tikt nobloķēts tikai pēc pieprasījuma saņemšanas un izskatīšanas Sabiedrībā.
 2. Lietotāja konts var tikt atbloķēts tikai pēc pieprasījuma izskatīšanas Sabiedrībā, gadījumā, ja Lietotāja konts Vietnē nebija dzēsts.
 3. Vietnes Lietotāja konts var tikt dzēsts tikai pēc pieprasījuma izskatīšanas Sabiedrībā.
 4. Sabiedrība, konstatējot prettiesisku Lietotāja rīcību, var dzēst Lietotāja kontu un informēt tiesībsargājošās iestādes par iespējamiem tiesību normu pārkāpumiem.

Drošības prasības, lietojot Vietni:

 1. Drošu datu apmaiņu starp klienta datoru un Vietni nodrošina SSL (Secure Sockets Layer) datu apmaiņas protokols.
 2. Sākot lietot Vietni, ieteicams vienmēr pārliecināties, vai šis savienojums ir izveidojies korekti. Par to liecina atslēdziņa, kas attēlota pārlūkprogrammas logā un burtu salikums “https” portāla adreses sākumā – https://mans.adazunamsaimnieks.lv.
 3. Lai atvērtu drošības sertifikāta pārbaudes logu, jānoklikšķina uz atslēgas ikonas.
 4.  Papildus drošai datu apmaiņai, ko garantē SSL protokola izmantošana, iesakām Lietotājiem regulāri sekot līdzi sava datora stāvoklim:
  1. apstiprināt antivīrusu programmu un operētājsistēmu regulāru jauninājumu pieprasījumus;
  2. uzstādīt ugunsmūri – programmu, kas kontrolē datu plūsmu starp klienta datoru un datortīklu;
  3. regulāri pārbaudīt datoru pret dažādu nevēlamu programmu esamību.
 5.  Lai pārliecinātos, vai datorā jau nav ieviesusies kāda no potenciāli bīstamajām programmām, iesakām izmantot bezmaksas tiešsaistes (online) antivīrusu pārbaudes metodes, piemēram:
  1. www.antivirus.com (produkts HouseCall);
  2. www.eset.com (Autortiesības: produkts ESET Online Scanner).

Autortiesības, informācijas un satura materiālu publicēšana:

 1. Vietnes īpašnieks ir Sabiedrība. Visas Vietnē atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir Sabiedrības īpašums un ir autortiesību objekts, un tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 2. Lietotājs Vietnes autortiesību pārkāpšanas gadījumā var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 3. Lietotājs informāciju, kas iegūta no Vietnes datu bāzes, izmanto tikai Lietotāja vajadzībām, un to nedrīkst nodot lietojumā, pārdot vai kā citādi nodot tālāk trešajām personām bez Sabiedrības rakstveida piekrišanas.
 4. Vietnē publicēto materiālu, attēlu un informācijas pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Vietnē publicētās informācijas pārpublicēšana iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Sabiedrību, rakstot uz e-pastu namsaimnieks@adazi.lv.