Par izmaiņām ūdensapgādes un kanalizācijas tarifos Carnikavā


Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” informē, ka saskaņā ar grozījumiem 23.03.2022. Ādažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.27/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā” no 01.08.2024. par dzeramā ūdens piegādi tiks piemērota maksa 1.28 EUR/m3 (neieskaitot PVN), par notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu – 2.10 EUR/m3 (neieskaitot PVN).

PIEVIENOTIE DOKUMENTI