Paziņojums par atkārtotu izsoli īres tiesībām dzīvoklim “Kadaga 5”-14


SIA “Ādažu Namsaimnieks”, kas rīkojas Ādažu novada pašvaldības vārdā saskaņā ar 26.09.2017. domes lēmumu Nr. 213, izsludina atkārtotu atklātu mutisku izsoli par īres tiesībām ar augšupejošu soli Ādažu novada domes piederošajai mantai – dzīvoklim Nr. 14 (četrpadsmit), kas atrodas “Kadaga 5” ( pieci ), Kadaga, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 900 1588 (turpmāk – īres objekts), ar kopējo platību 39,2 m2 un kopīpašuma 3620/39791 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala;

  • Izsole notiks 28.decembrī plkst.10.00 SIA “Ādažu Namsaimnieks” telpās, Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā.

Īres tiesību izsoles organizētājs – SIA “Ādažu Namsaimnieks”
Adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, e-pasts: namsaimnieks@adazi.lv, tālr. 67997029

Īres tiesību izsoles veids – atkārtotā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Īres objekts  –  Ādažu novada domei piederošā manta – divistabu dzīvoklis Nr. 14 (četrpadsmit), kas atrodas “Kadaga 5” (pieci), Kadaga, Ādažu novads (turpmāk – īres objekts), kadastra Nr. 8044 900 1588, atrodas mājas 5.stāvā, ar kopējo platību 39,2 m2, no kuras dzīvojamā platība 23,6 m2, palīgtelpas 12,3 m2, dzīvokļa ārtelpu platība 2,7 m2, un kopīpašuma 3620/39791 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala;

Īres objektu lietošanas mērķis – Dzīvojamās telpas.

Īres tiesību ieguvējam nav tiesību Īres objektu vai tā daļu nodot apakšīrē.

Maksimālais iznomāšanas termiņš – 5 gadi, ar pienākumu atbrīvot dzīvokli pirms termiņa 3 mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža, ja Īres objekts ir nepieciešams Ādažu novada pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai.

Izīrējamā objekta nosacītās īres maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis – Izīrējamā objekta nosacītā sākotnējā īres maksa – EUR 0,14 (četrpadsmit centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, mēnesī par 1m2, kopā tas ir EUR 5,49 ( pieci eiro un četrdesmit deviņi centi ), bez pievienotās vērtības nodokļa, mēnesī.

Papildus īres maksai īrnieks veic Izīrētājam šādus maksājumus:

1.Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem, tai skaitā: obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības, atbilstoši likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” prasībām un dzīvokļu īpašnieku kopības noslēgtajam “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumam” un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem; citas pārvaldīšanas darbības; uzkrājumus.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas un uzkrājuma maksa tiek noteikta saskaņā ar dzīvojamās mājas īpašnieku kopības lēmumiem.

2.Par sabiedriskajiem pakalpojumiem (ūdens piegāde, kanalizācijas pakalpojumi, elektroenerģijas piegāde koplietošanas telpām un komunikāciju uzturēšanai koplietošanas telpās, siltumenerģijas piegāde) atbilstoši Izīrētāja piestādītajiem rēķiniem.

3.Nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Izsoles solis – EUR 0,54 (piecdesmit četri centi).

Izsoles norises vieta un laiks –

2017.gada 28.decembrī plkst.10.00 SIA “Ādažu namsaimnieks”, Gaujas iela 16, Ādažos, Ādažu novadā.

Izīrējamā objekta apskates vieta un laiks – Izīrējamā objekta atrašanās vieta – “Kadaga 5” – 14 (četrpadsmit), Kadaga, Ādažu novads, iepriekš saskaņojot ar SIA “Ādažu namsaimnieks” pārvaldnieku Raimondu Kalniņu pa tālruni 20424422 vai 67997029.

Īres tiesību pretendenta pieteikšanās termiņš un drošības nauda – pieteikumi iesniedzami SIA “Ādažu namsaimnieks”, Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas speciālistei, sākot ar informācijas publicēšanas dienu SIA “Ādažu namsaimnieks” mājas lapā www.adazunamsaimnieks.lv un mājas lapā www.adazi.lv līdz 2017.gada 27.decembra plkst.10.00.

Lai piedalītos izsolē ir jāiemaksā drošības nauda EUR 100,00 ( viens simts eiro ) apmērā uz SIA “Ādažu Namsaimnieks” kontu Nr. LV26HABA0551034444055, AS “Swedbank”, maksājuma uzdevumā norādot: “Drošības nauda”.

Izsoles kārtība – atbilstoši Pielikumam Nr.2 „Īres tiesību izsoles noteikumi”

Īres līguma projekts – Pielikums Nr.3 “ Dzīvojamo telpu īres līguma projekts”

K5-14 Kadastrālās uzm.lieta

noteikumi +ires lig.proj.Kadaga 5-14

Pieteikums Kadaga 5-14 izsolei

Paziņojums_IZSOLE Kadaga 5-14

Izsoles rezultāti

 

PIEVIENOTIE DOKUMENTI