Ēkas atjaunošana, Lazdu ielā 5


Ēkas atjaunošana, Lazdu ielā 5

2020.gada 10.jūlijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Lazdu ielā 5, Garkalnē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma siltināšana;
  • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
  • jumta seguma nomaiņa.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “RIKO”, būvkom.reģ. Nr.0219-R, SIA “ULRE”, būvkom.reģ. Nr.6798-R personu apvienība

Būvuzraudzība: SIA Brangi, būvkom.reģ. Nr.11378

Autoruzraudzība: SIA “KB Architecture” būvkom.reģ. Nr.11444

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “SEB Banka”

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Lazdu 5”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 81,4 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 30,546 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 394`478.75 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības “Lazdu 5” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

ALTUM

PIEVIENOTIE DOKUMENTI