Ēkas atjaunošana, Pasta iela 4-k1


2018.gada 21. jūnijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pasta ielā 4/1, Ādažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • Fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma un jumta siltināšana;
  • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
  • jumta seguma nomaiņa;
  • ventilācijas sistēmas uzlabošana;
  • individuālo siltuma skaitītāju uzstādīšana.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “PRO DEV”, būvkom.reģ.Nr.7565-R

Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ.Nr.11378

Autoruzraudzība: Dace Ržepicka, LAS Sert. Nr. 10-0961

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS Swedbank

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Pasta 4”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 113.80 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 125.063 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 326`578.97 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība).

Pateicamies Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Pasta 4” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI