Ēkas atjaunošana, Pirmā iela 23


Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes programmā līdz 2020.gadam pieejams Eiropas Savienības atbalsts 166 miljonu EUR apmērā, lai atjaunotu savus mājokļus. Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar 15.03.2016. MK noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”.

Ādažu ciematā ir vairākas dzīvojamās mājas, kuru īpašnieki ir nobalsojuši par sava mājokļa renovāciju, izmantojot līdzfinansējumu.

Tas brīdis, kad Ādažos ir noslēgts pirmais līgums ar finanšu institūciju ALTUM ir pienācis!

2017.gada 15.septembrī dzīvojamās mājas Pirmā iela 23, Ādaži dzīvokļu īpašnieku dibinātā un pilnvarotā biedrība “Pirmā 23” noslēdza virkni līgumu, kas saistīti  ar mājas renovāciju. Līgumi slēgti gan ar ALTUM, gan Swedbank, kura kreditē renovācijas darbus, gan arī ar būvnieku, būvuzraugu un autoruzraugu.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 312 276.-

Renovācijas ietvaros tiks siltināta ēkas fasāde, cokola daļa un bēniņu, pagraba pārsegumi. Tiks nomainīts jumta segums, kā arī logi un durvis koplietošanas telpās. Tiks sakārtota ventilācijas sistēma un  uzstādīti alokatori (siltumenerģijas uzskaite dzīvokļos).

Dzīvokļu īpašnieki vienojās, ka projekta ietvaros tiks izremontētas arī kāpņu telpas.

Renovācijas darbus paredzēts īstenot līdz 2017.gada beigām.

Saskaņā ar finanšu institūcijas ALTUM sniegto informāciju, Ādažnieki ir pirmajā divdesmitniekā starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir sasnieguši šo tik būtisko projekta attīstības posmu – ir piešķirts finansējums un uzsākti renovācijas darbi.

Ādažu namsaimnieks pateicas īpašniekiem par pacietību un sapratni šajā ilgajā procesā!

SIA Ādažu Namsaimnieks

PIEVIENOTIE DOKUMENTI