Ēkas atjaunošana, Pirmā iela 25


2018.gada 26. jūnijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pirmā iela 25, Ādažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • Fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;
  • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
  • jumta seguma nomaiņa;
  • ventilācijas sistēmas uzlabošana;
  • individuālo siltuma skaitītāju uzstādīšana.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “Dekors+”, būvkom.reģ.Nr. 5251-RA

Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ.Nr.11378

Autoruzraudzība: SIA ”ARCHE”, būvkom.reģ. Nr. 5199-R

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS Swedbank

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Pirmā 25”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 87.12 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 100.232 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 355`141.03 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

Pateicamies Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Pirmā 25” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI