Ēkas atjaunošana, Pirmā iela 29


2018.gada 25. jūnijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pirmā iela 29, Ādažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • Fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;
  • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
  • jumta seguma nomaiņa;
  • ventilācijas sistēmas uzlabošana;
  • individuālo siltuma skaitītāju uzstādīšana.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “Dekors+”, būvkom.reģ.Nr. 5251-RA

Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ.Nr.11378

Autoruzraudzība: SIA ”Artemi”, būvkom.reģ. Nr. 10504-R

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS Swedbank

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Pirmā 29”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 71.74 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 84.990 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 320`427.08 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība).

Pateicamies Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Pirmā 29” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI