Ēkas atjaunošana, Pirmā iela 33


Ēkas atjaunošana, Pirmā iela 33

2019.gada 14. maijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pirmā iela 33, Ādažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;
  • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
  • jumta seguma nomaiņa;
  • individuālo siltuma skaitītāju uzstādīšana.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “AJ Celtnieks”, būvkom.reģ. Nr.9136-R

Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ. Nr.11378

Autoruzraudzība: SIA “ARCHE”, būvkom.reģ. Nr.5199-R

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “SEB Banka”

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Pirmā 33”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 94,90 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 51,528 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 585`365.55 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

Pateicamies Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Pirmā 33” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI