Ēkas atjaunošana, Pirmā ielā 35


Ēkas atjaunošana, Pirmā ielā 35

2022.gada 5.augustā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pirmā ielā 35, Ādažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma siltināšana;
  • jumta seguma nomaiņa un siltināšana
  • apkures sistēmas izbūve ar radiatoru nomaiņu un alokātoru uzstādīšanu;
  • atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa un lodžiju aizstiklošana.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “TRIGONE BŪVE”, būvkom.reģ. Nr.9991-R

Būvuzraudzība: SIA Brangi, būvkom.reģ. Nr.11378

Autoruzraudzība: SIA “SILTIE NAMI”, būvkom.reģ. Nr.12954

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “Swedbank”

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Pirmā 35”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 55.62 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 42.468 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 935`979.86 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības “Pirmā 35” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

Altum

PIEVIENOTIE DOKUMENTI