Ēkas atjaunošana, Pirmā ielā 37


Ēkas atjaunošana, Pirmā ielā 37

2021.gada 13.maijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pirmā ielā 37, Ādažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

 • fasādes un cokola siltināšana;
 • pagraba pārseguma siltināšana;
 • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
 • jumta seguma nomaiņa un siltināšana
 • apkures sistēmas atjaunošana ar radiatoru nomaiņu un alokātoru uzstādīšanu;
 • iekšējās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija;
 • elektrotīklu atjaunošana;
 • kosmētiskais remonts kāpņu telpās;
 • atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa un lodžiju aizstiklošana.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “LAGRON”, būvkom.reģ. Nr. 8908-RR

Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ. Nr.11378

Autoruzraudzība: SIA “KB Architecture”, būvkom.reģ. Nr.11444

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “SEB Banka”

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Pirmā 37”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 80.90 kWh/m2 gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 176.127 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 563`090.44 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības “Pirmā 37” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI