Ēkas atjaunošana, Pirmā ielā 39


Ēkas atjaunošana, Pirmā ielā 39

2020.gada 19.jūnijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pirmā ielā 39, Ādažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma siltināšana;
  • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
  • jumta seguma nomaiņa un siltināšana
  • apkures sistēmas atjaunošana ar radiatoru nomaiņu un alokātoru uzstādīšanu;
  • kosmētiskais remonts kāpņu telpās;
  • atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa un lodžiju aizstiklošana.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “RIKO”, būvkom.reģ. Nr.0219-R, SIA “ULRE”, būvkom.reģ. Nr.6798-R personu apvienība
Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ. Nr.11378
Autoruzraudzība: SIA “KB Architecture”, būvkom.reģ. Nr.11444
Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.
Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “SEB Banka”
Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Pirmā 39”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 99.6 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 38.685 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 437`628.76 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības “Pirmā 39” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI