Ēkas atjaunošana, Pirmā iela 43


2018.gada 22. augustā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pirmā iela 43, Ādažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;
  • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
  • jumta seguma nomaiņa;
  • ventilācijas kanālu tīrīšana un rekuperatoru uzstādīšana;
  • individuālo siltuma skaitītāju uzstādīšana.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “AIMASA”, būvkom.reģ. Nr.1195-R

Būvuzraudzība: SIA “Būvētika”, būvkom.reģ. Nr.9106-R

Autoruzraudzība: SIA “Siltie Nami”, būvkom.reģ. Nr.12954

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS Swedbank

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “P43”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 84.02 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 89.888 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 1`452`317.86 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

Pateicamies Dzīvokļu īpašnieku biedrības “P43” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI