Ēkas atjaunošana, Stacijas iela 13, Carnikava


Ēkas atjaunošana, Stacijas iela 13

2019.gada 31. oktobrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stacijas iela 13, Carnikavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana;
  • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
  • jumta seguma nomaiņa.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “RIKO”, būvkom.reģ. Nr.0219-R, SIA “ULRE”, būvkom.reģ. Nr.6798-R personu apvienība

Būvuzraudzība: SIA “NK būvpakalpojumi”, būvkom.reģ. Nr.11714

Autoruzraudzība: SIA “FESTOON”, būvkom.reģ. Nr.12972

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “SEB Banka”

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Stacijas-13”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 133,47 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 56,082 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 394`478.75 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Pateicamies Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Stacijas-13” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI